Vedtægter 

For 

NAKSKOV BADMINTON CLUB 

§1. 

Foreningens navn er Nakskov Badminton Club (N.B.C). Klubben skal være tilsluttet kreds Badminton Lolland-Falster under Badminton Danmark.

Klubbens hjemsted er Nakskov.

 

§2. 

Foreningens formål er udøvelse af badminton, og at fremme interessen for denne sportsgren.

 

§3. 

Medlemmer kan være:

1.       Aktive seniorers

2.       Aktive ungdomsspiIIere (under 18 år)

3.      Passive

§4. 

Sæsonen strækker sig fra 1. september til 30. april. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer betaler en gang årligt. Ved indmeldelsen betaler aktive medlemmer et indskud, der fastsættes af bestyrelsen.

  

                                                                                       §5.
 
Betaler et medlem ikke sit kontingent rettidigt, kan bestyrelsen foretage de efter dennes skøn nødvendige foranstaltninger.
 

§6. 

Medlemskabet er bindende indtil skriftlig udmeldelse sker til formanden eller kassereren med en måneds varsel.

 

§7. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem i følgende tilfælde:

 

1.       Ved kontingentrestance

2.       Når et medlem efter gentagne advarsler viser fortsat dårlig opførsel.

 

Udelukkelse skal meddeles Nakskov Sportsråd, samt kreds Badminton Lolland-Falster. Der på N.B.C.'s opfordring kan lade udelukkelsen gå videre til Badminton Danmark

Pågældende medlem har dog ret til at indanke afgørelsen ved første generalforsamling.

Bestyrelsen og spilleudvalget udarbejder et ordens- og spillereglernent, som der påhviler medlemmerne at overholde.

 

§8. 

Den øverste myndighed i foreningens anliggender har generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal, med følgende undtagelse: Til beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens ophævelse kræves, at mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at vedtagelse sker

med mindst totrediedele af de afgivne stemmer.

Så frem generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte stemmer, og beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed.

Indsigelser mod en generalforsamlings gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse.

 

§ 9. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned, og skal indkaldes med mindst 10 dages varsel ved bekendtgørelse i de lokale dagblade.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen.

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal behandles følgende: 

1.    Valg af dirigent.

2.    Beretning om klubbens virksomhed.

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.    Behandling af indkomne forslag.

5.    Valg til bestyrelsen:

a.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

b.      Valg af l suppleant.

6.    Valg af spilleudvalg.

7.    Valg af ungdomsspilleudvalg.

8.    Valg af aktivitetsudvalg.

9.    Valg af2 revisorer samt l revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

§10. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer. Børn der er medlemmer, kan være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur, da foreningen har aktiviteter for børn og unge.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt, med mindre andet udtrykkeligt er vedtaget for enkelte tilfælde i lovene. Beslutning sker ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der kvalificeret majoritet for ændring af love, stemmelighed, bortfalde forslaget. Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed,

afgøres valget ved omvalg mellem de personer, der har opnået samme højeste stemmetal.

 

§11 . 

Samtlige afstemninger kan foregå ved håndsoprækning. Dog kan bestyrelsen, mindst 10 stemmeberettigede medlemmer, eller dirigenten forlange, at en afstemning skal foretages skriftligt (hemmelig). En sådan skriftlig afstemning skal dog altid foregå ved personvalg, hvis der er foreslået flere personer, en der skal vælges.

 

§12. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at tre medlemmer afgår det ene år og to medlemmer det næste år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen for at udfylde en i valgperioden opstået ledig plads, skal denne på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen leder klubben, og disponerer over dens midler, med ansvar over for generalforsamlingen. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, kasserer, sekretær, spilleudvalgsformand,

ungdomsspilleudvalgsmedlem samt aktivitetsudvalgsmedlem.

 

§13. 

Regnskabsåret løber fra 1. maj til 30. april.

Regnskabsåret 1988/89 løber fra 1. juli 1988 til 3l. marts 1989.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

Revisorerne skal, når disse vælges være fyldt 18 år.

Kassereren skal på forlangende udlevere klubbens regnskabsmateriale, samt forevise klubbens kontante beholdning, til formanden eller revisorerne.

 

§14. 

Spilleudvalget består af den i henhold til § 12 af bestyrelsen valgte spiIleudvalgsformand samt yderligere 3 medlemmer, heraf vælges de 2 medlemmer af generalforsamlingen og det sidste medlem af bestyrelsen i eller uden for dennes midte.

Valg af spilleudvalgsmedlemmer gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Spilleudvalget har til opgave at arrangere alle kampe og turneringer og udtage de forskellige hold, samt at tilrettelægge spilleplanen.

Spilleudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og føre sin egen mødeprotokol.

 

§15. 

Ungdomsspilleudvalget består af det i henhold til $ 12 valgte medlem, samt yderligere l medlem valgt af generalforsamlingen.

Desuden udpeger bestyrelsen et medlem til udvalget.

Valg af ungdomsspilleudvalg gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ungdomsspilleudvalget har til opgave at arrangere alle kampe og turneringer, udtage de forskellige hold, samt tilrettelægge spilleplaner for ungdomsspillere op til 16 år.

Såfremt man ikke i udvalget bliver enige om andet, er medlemmet valgt af bestyrelsen midte automatisk formand for udvalget.

Ungdomsspilleudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og fører sin egen mødeprotokol.

 
                                                                                      §16

Aktivitetsudvalget består af det i henhold til § 12 valgte medlem samt yderligere 2 medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

Udvalget kan ved særlige opgaver supplere sig.
 
Aktivitetsudvalget har til opgave at tage sig af arrangementer omkring foreningens motionister. Desuden skal udvalget arrangere foreningens medlemsfester, receptioner o. lign.
 
Valg af aktivitetsudvalg gælder for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Såfremt man ikke bliver enige om andet, er medlemmet valgt af bestyrelsens midte automastisk formand for udvalget.
 
Aktivitetsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og fører  sin egen protokol.  
 
 
                                                                                      §17
 
 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig til at sammenkalde en sådan, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender motiveret krav herom.
 
Når undtaget varslet, og hvad heraf med nødvendighed følger, jfr. § 8, er de ekstraordinære generalforsamlinger underkastet de samme regler, som de ordinære.
 
                                                                                      §18
 
Da klubben er medlem af Badminton Danmark, er medlemmer derved underkastet de amatør- og ordensregler, som Badminton Danmark måtte fremsætte.
 
 
                                                                                      §19 
                                                                                     
 
I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle formue skænkes til dansk idræt, især badminton, hvorom generalforsamlingen træffer bestemmelse.
 
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 3. november 1988.
 
Revideret på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 26. juni 2001. 
 
Revideret på ordinær generalforsamling onsdag den 14. maj 2014.
 
 
 
Bjarne Hovmand Nielsen                    Uffe Sørensen                       Lars Holm
 
 
 
William Klausen                                  Morten Reitz